NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Innovációs és Technológiai Iroda

Proof of Concept Program

A program általános célja

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) kiemelt célja, hogy segítse és ösztönözze az egyetemen folyó tudományos, kutató-fejlesztő tevékenységet, a keletkező kutatási-fejlesztési eredmények, alkotások iparjogvédelmi oltalomban részesítését, az oltalom fenntartását és védelmét az ötlet keletkezésétől a piacosításig. Az egyetemi polgárok innovációs tevékenységének támogatása érdekében az NKE Innovációs és Technológiai Irodája (ITI) meghirdeti a Proof of Concept Programot (PoC Program).

 

Mi is valójában a PoC?

A PoC Program lényege a kutatási-fejlesztési eredményként létrejött, új vagy javított termék, eljárás, szolgáltatás, továbbá ez ehhez kapcsolódó prototípus és kísérleti modell kidolgozása. A PoC Program segíti az egyetemi polgárokat innovációs ötleteik megvalósításában, támogatást nyújt az ötletek értékeléséhez, validálásához, prototípusok fejlesztéséhez, illetve a kutatási-fejlesztési eredmények, prototípusok esetében kijelöli az utat a hasznosításra, továbbá olyan fázisba juttatja a technológiákat, amely akár a későbbi hasznosítási engedélyre (licenciára) vagy spin-off cégalapítás útján történő tőkebevonásra is alkalmas.

 

Pályázati célok

A PoC Programban az NKE olyan pályázatokat vár, amelyek egy ötlet első kísérleti bizonyítékainak megszerzésére irányulnak, azaz az ötlet tudományos-technológiai megvalósíthatóságát alapjaiban igazolják, vagy a fejlesztés célja egy vállalkozói ötlet, egy új alkotás, termék, technológia.

 

Kik pályázhatnak?

Önállóan vagy csapatmunkában kidolgozott pályázatot az NKE valamennyi polgára benyújthat. A pályázók lehetnek:

- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti oktatói, kutatói besorolású személyek, akik az NKE-vel közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak.

- Az NKE bármely Doktori Iskolájának képzésében részt vevő doktoranduszok.

- Az NKE-vel hallgatói jogviszonyban álló, alap- vagy mesterképzési szakos hallgatók.

A leendő pályázókkal szemben elvárás, hogy megismerjék és magukra nézve kötelezőnek ismerjék el az NKE Szellemitulajdon-kezelési Szabályzatát.

 

A pályázati folyamat

A PoC Programra történő jelentkezés és a pályázatok elbírálása kétszakaszos folyamat. Teljes projektjavaslatot már csak azok nyújthatnak be, akiket az ITI az előzetes projektjavaslat alapján kiválasztott.

A program az alábbi szakaszokból áll:

- Előzetes projektjavaslat és üzleti terv benyújtása a PoC Programra.

- Az eredmények eléréséhez szükséges mentorálás és a teljes projektjavaslat kidolgozása.

- A teljes projektjavaslat benyújtása.

- Megvalósítás, nyomon követés.

 

Döntéshozatal

Az előzetes projektjavaslatokról az ITI dönt, míg a második szakaszban, a teljes projektjavaslatokkal kapcsolatos döntéseket az 5 fős, 3 külső, ipari, üzleti, befektetői és 2 NKE-s szakemberből álló Innovációs Tanácsadó Testület hozza meg.

 

Értékelési rendszer

Az ITI által befogadott pályázatokat az Innovációs Tanácsadó Testület főként az alábbi értékelési szempontok alapján bírálja el.

- Jogosultsági és formai elvárások, a pályázat céljainak való megfelelés.

- A projektjavaslat megvalósíthatósága, technológiai és piaci validáció, hasznosíthatóság lehetősége.

- Illeszkedés az NKE oktatási, tudományos és kutatási céljaihoz.

- Innovációs tartalom.

- Az üzleti terv kidolgozottsága, megalapozottsága.

- Általános piaci potenciál, külső partnerség esélyei.

Az értékelést egy külön erre a célra kidolgozott szempontrendszer segíti, amelyet az értékelőknek követniük kell.

 

Mentorálás

Az NKE a PoC Program céljainak eléréséhez mentorálási tevékenységet biztosít. A mentorokat az ITI választja ki és kéri fel, továbbá a kiválasztott előzetes projektjavaslatok benyújtóit az ITI is segíti. Az ITI munkatársai szükség esetén a fejlesztés menetében és a teljes projektjavaslat kidolgozásában is közreműködhetnek. Az ITI az első szakasz lezárultától kezdve legalább egy mentort folyamatosan biztosít a pályázó támogatására.

 

Elvárt eredmény

A kutatási-fejlesztési eredményként létrejött, új vagy javított termék, eljárás vagy szolgáltatás, továbbá az ehhez kapcsolódó prototípus és kísérleti modell kidolgozása.

A kutatási-fejlesztési eredmény minimum 5-ös technológiai érettségi szintig (TRL 5 – releváns környezetben validált technológia) történő eljuttatása.

A támogatott pályázatok esetében az elvárt eredmény megvalósulását az Innovációs Tanácsadó Testület a zárójelentéssel együtt vizsgálja.

 

Támogatási rendszer

A PoC Alapból az NKE az elnyert támogatást határozott időtartamra, legfeljebb 6 hónapra szóló, a nyertes pályázóval megkötött szerződés keretében, a teljes projektjavaslat és az üzleti terv bemutatása után, ezeknek az Innovációs Tanácsadó Testület által történt értékelését követően biztosítja a megvalósítás ütemtervének megfelelő mértékben.

Támogatható tevékenységek:

- Proof of Concept kísérletek elvégzése, a kísérletekhez szükséges anyagok beszerzése.

- Külső szolgáltatások igénybevétele (például szoftverfejlesztés, terepkísérletek, terméktesztek, arculattervezés, analitikai szolgáltatások).

- Külső szakértők rövid időtartamra szóló megbízása (például piackutatás és -fókuszálás, iparágelemzés, üzletfejlesztés, hasznosítási modell kidolgozása, kivéve marketingtevékenység és külső mentor).

- Projektspecifikus tevékenységek, amelyek segítik a szerzői jog által védett szoftver vagy az iparjogvédelmi oltalomban részesíthető alkotás vagy műszaki megoldás piacra juttatását.

- Technológiai szakemberek munkájának igénybe vétele egy-egy rövid időtartamú, projektspecifikus tevékenységre.

- Infrastruktúra-használat.

- Prototípus-fejlesztési folyamatok.

A fenti felsorolás nem teljes körű. Olyan fel nem sorolt tevékenységek is támogathatók, amelyek esetében egyértelműen kimutatható a kapcsolódás az üzleti hasznosítás elősegítéséhez.

 

A PoC Alap támogatási keretösszege: bruttó 10 millió forint.

Támogatható pályázatok maximális száma: 3 darab.

Egy nyertes pályázat támogatásának összege: legfeljebb bruttó 3,3 millió forint, amely valamennyi költséget (pl. személyi költség esetében a járulékokat is) tartalmazza.

A projekt teljes időtartama: legfeljebb 6 hónap, de a projektnek legkésőbb 2023. április 30-ig le kell zárulnia.

 

A PoC Program a Közszolgálati Technológia Transzfer Kezdeményezés (KTTK) című, 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00014 számú projekt keretében jött létre. A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással valósul meg.